Szczera

13 tekstów – auto­rem jest Szcze­ra.

"Za­baw­ne" kiedy twój były przy­jaciel dzięku­je in­ne­mu przy­jacielo­wi, że był przy nim w trud­nych chwi­lach pod­czas gdy Ciebie uważa za de­bila, bo próbo­wałeś mu pomóc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 października 2013, 17:44

W końcu zro­zumiesz kim jes­teś. Po drodze po­pełnisz kil­ka błędów, ale jeśli ot­worzysz ser­ce i umysł wszys­tko sta­nie się jasne. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2013, 17:00

Nag­le przes­tały się dla mnie liczyć mo­je włas­ne uczu­cia. Nie ob­chodziło mnie co so­bie o mnie po­myślisz, czy mnie zniena­widzisz, czy Cie więcej nie zo­baczę. Liczyło się tyl­ko two­je bez­pie­czeństwo i szczęście. Myśl, że możesz odejść prze­rażała mnie. Każde­go dnia mod­liłam się tyl­ko, by nic Ci się nie stało. Oby Bóg mnie wysłuchał. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 sierpnia 2013, 17:23

Upa­dasz. Masz nadzieję, że ktoś Cię złapie, jed­nak tak się nie dzieje. Dziw­ne, że ty­le osób wokół, a nikt nie zauważył, że spa­dasz. Pot­rze­bujesz tyl­ko, aby ktoś Cię wysłuchał, a tu oka­zuje się, że wolą włożyć słuchaw­ki w uszy. Właśnie w ta­kich mo­men­tach oka­zuje się dla ko­go tak nap­rawdę jes­teś kimś. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 sierpnia 2013, 14:23

Wolę się zbyt wy­soko nie uno­sić w szczęściu, bo upa­dek bo­li, na­wet z małej wysokości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 sierpnia 2013, 09:27

Chciałeś uświado­mić mi, że jes­tem zła. Udało Ci się. Poczułam się jak potwór. Po­tem to prze­myślałam. Doszłam do wnios­ku, że nie trak­tu­je ludzi źle. Trak­tuję ich le­piej niż oni mnie. I wte­dy zniknęły wyrzu­ty su­mienia, bo dlacze­go ja mam je mieć, sko­ro oni nie mają?? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 sierpnia 2013, 20:05

Py­tasz mnie czy mog­li­byśmy jeszcze być ra­zem...dob­rze wiesz, że jes­teś całym moim ser­cem, ale jak mogę być z kimś kiedy boję się, że zno­wu zos­ta­wi mnie dla ko­goś lep­sze­go? Wiem, że nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 listopada 2012, 17:20

A może byśmy tak

A może byśmy tak...
rozłożyli ra­miona i unieśli się do góry niczym ptaki,
A może byśmy tak...
ra­zem poszu­kali szczęścia, pat­rząc na maki.
A może byśmy tak...
choć raz posłucha­li serca,
A może byśmy tak...
przes­ta­li szu­kać swe­go miejsca.
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 listopada 2012, 09:14

" Nag­le poczułam, że cały świat rośnie. Dźwięki, za­pachy, blis­kośc ludzi. Ja­kaś bos­ka dłoń pod­kręciła głośność. Wie­działam, że jeśli wyjdę na zewnątrz, zos­tanę zmiażdżona. Czy to włśnie od­czu­wa człowiek umierający? Bo on [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 14 listopada 2012, 14:12

Kiedyś miałam siłę wal­czyć, chciałam wziąć życie w swo­je ręce, ale ono dało mi nieźle w kość i po­kazało, że nie war­to. Pod­dałam się, przes­tałam wal­czyć. Ta­ka ni­komu niepot­rzeb­na odeszłam w zapomnienie, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2012, 19:28

Szczera

Zeszyty
  • Samotna – Dziew­czy­na...ta­ka jak wszys­tkie in­ne...

  • True – Tyl­ko ja i mo­je życie...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Szczera

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność